fredag, november 23, 2007

Ny Transportminster - igen

Efter at regeringen i går fremlagde sit regeringsprogram, så var det i dag tid til skiftedag i ministerierne. Fra Transport- og Energiministeriet forsvinder energiområdet og samtidig bliver Jakob Axel Nielsen, udnævnt til Sundhedsminister. Jakob Axel Nielsen nåede at være transport- og Energiminister i lidt over to måneder. Han efterlader sig ikke et tomrum, andet end en uvidenhed om området og en uheldig kommentar om niveauet for renovering af broerne i Danmark. I stedet overtager Carina Christensen, der har været Forbruger- og Familieminister siden december 2006, stolen som transportminister. Carina Christensen er 35 år og har været folketingsmedlem siden 2001.

Transportministeriet er nu tilbage til gamle dages ministersvingdør, mens Flemming Hansen nåede at sidde i 6 år. I den kommede tid er der fortsat mange vigtige emner, som der skal diskuteres og vedtages: Infrastruktur-kommissionen kommer med sine anbefalinger og dermed skal diskuteres de næste 30 års investeringer, samtidig er der beslutninger om Femern Bælt, anlægget af nu jernbane mellem København og Ringsted, nye og mere retfærdige rammer for jernbanegodset og endelig en ny signalstrategi.

Med udpegningen af endnu en ny minister på trafikområdet, så viser Anders Fogh og resten af regeringen, at de reelt ikke ønsker at prioritere området. Det er synd, specielt når trængselsproblemerne viser sig overalt i Danmark.

torsdag, november 22, 2007

Fjernsyn i S-toget

Som tidligere omtalt, så har DSB S-tog lavet et forsøg med fjernsynsskærme i S-toget og forleden dag havde jeg muligheden for at køre fra Værløse til Nørreport med fjernsynet henover hovedet på mig.

Jeg finder det meget forstyrrende, at der flimrer DR Update, programoversigter fra DR og information fra S-tog over hele toget. Der er omkring tre minutter i hver sløjfe før, der startes forfra og det lykkedes mig ikke at spotte en reklame. Jeg håber at forsøget droppes snarest belejligt, da vi ikke behøver denne visuelle forurering. Det er i øvrigt underligt, at de også er placeret i de nye stillezoner, hvor man ellers kunne forvente lidt stilhed også visuelt.

Regeringsgrundlag

Regeringen under ledelse af Statsminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i dag sit grundlag for de kommede års arbejde. På trafikområdet er følgende bl.a. nævnt:

Regeringen vil arbejde for et moderne samfund, der hænger sammen – også trafikalt. Derfor har regeringen nedsat en Infrastrukturkommission, der skal analysere fremtidens behov og komme med forslag til langsigtede investeringer.

Regeringen ønsker en god balance mellem individuel og kollektiv transport. Vi har afsat 8,9 mia.kr. til investeringer i bedre jernbaner og veje. Regeringen ser et behov for yderligere investeringer i moderne og effektiv kollektiv transport. Danskerne skal ikke hænge i lange bilkøer eller vente forgæves på togstationerne. Det er spild af tid, som kunne bruges bedre, fx til samvær med familien.

Danmark er broernes land. Vi er glade for Storebæltsbroen og Øresundsbroen, der bidrager til at binde Danmark og Europa sammen. Regeringen vil afslutte forhandlingerne om en Femern Bælt bro, der kan styrke forbindelsen til Tyskland og det centrale Europa.

Og mere konkret:

Nye investeringer i infrastruktur
Regeringen har nedsat en bredt sammensat Infrastrukturkommission, som skal analysere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og strategier vedrørende håndteringen af de langsigtede udfordringer på transportområdet. Regeringen vil inden udgangen af 2008 med udgangspunkt i blandt andet Infrastrukturkommissionens anbefalinger fremlægge en ny investeringsplan for infrastrukturen i de kommende år.

Bedre jernbaner
Med trafikaftalen for 2007 bliver der investeret yderligere 4,7 mia. kr. frem til 2014, så jernbanenettet bliver fornyet og efterslæbet afviklet. Målet er, at togene skal blive mere rettidige. Der er truffet principbeslutning om udskiftning af de nuværende signalanlæg efter 2014. Regeringen vil lægge op til en beslutning om implementering af en signaludskiftningsstrategi, når beslutningsgrundlaget foreligger i 2008.

Fremtidens godstransport
Mængden af gods stiger i takt med globaliseringen og den økonomiske vækst. Regeringen vil derfor udarbejde en handlingsplan for fremtidens godstransport. Målsætningen er blandt andet at styrke mulighederne for gods på jernbane.

Mere konkurrence på banenettet
Regeringen vil arbejde videre med konkurrencesituationen på jernbaneområdet. Regeringen vil på baggrund af en grundig analyse i 2009 fremlægge forslag til den fremtidige strategi for konkurrence om jernbanetrafikken. Målsætningen er en bedre kollektiv trafik, der dækker brugernes behov.

Femern Bælt
Regeringen vil afslutte forhandlingerne med den tyske regering om en traktat vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Regeringen vil i forlængelse heraf fremlægge lovforslag om etablering af forbindelsen og de tilhørende landanlæg.

Bedre veje
Trafikaftalen for 2007 tilfører frem til 2012 yderligere 4,2 mia. kr. til investeringer i nye veje. Det drejer sig blandt andet om anlæg af nye motorvejsvejstrækninger samt igangsættelse af anlægsprojekter som led i kommunalreformen. Regeringen vil endvidere fremsætte lovforslag om anlæg af den såkaldte kombilinje ved Silkeborg.

Det lyder alt sammen meget godt, men jeg mangler en klarere ambition af, at mere gods skal på skinner, det vil også gøre det også lettere at nå klimamålsætningerne. Samtidig fremgår de eksisterende planer på jernbaneområdet overhovedet: Udvidelse af Nordvestbanen, ny jernbane mellem København og Ringsted. Bemærk at der under jernbane kun handler om fornyelse og fjernelse af efterslæb, mens det om veje handler om anlæg af nye veje. Hvis man vil sikre at flere bruger den offentlige trafik, så det nye investeringer der skal til. Men nu kan vi vente på Femern Bælt broen og at statsministeren vil smadre Silkeborg ved at føre en motorveje tværs gennem byen.

Kilde: Mulighedernes Samfund. Regeringen, november 2007.

tirsdag, november 20, 2007

Internet på sporet

Forsøget med internet i intercitytogene, som jeg har omtalt tidligere, er nu på skinner mellem København H og Korsør. Det kommer til at dreje sig om 14 daglige afgange og hvis forsøget bliver en succes, så vil det komme på strækningen mellem København og Århus i 2009.

Det drejer sig om afgangene (mandag - torsdag) fra København kl. 6.00, 6.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.50, 18.00 og 22.30. Togsættet fortsætter til enten Fredericia eller Sønderborg, og dermed må antages at der er tale om et togsæt af litra ER, altså et af de elektriske togsæt.

Læs mere om teknik og køreplaner hos DSB.

DSB 1. januar - 30. september 2007

Som tidligere skrevet, så falder DSB's kontraktbetaling i de kommende år, men DSB's økonomi er som sådan i fremgang. Det viser regnskabet for de første 9 måneder af 2007. Omsætningen blev på 7,7 milliarder og et overskud på 560 millioner. For hele året forventer DSB nu et overskud på 650 millioner kroner.

DSB (Fjern- og Regionaltog)
Antallet af togrejser er steget med 4 procent til næsten 51 millioner. Mens der er kommet flere passagerer (2 pct.) øst for Storebælt og på rejserne over Øresund, der steget med mere end 1,45 millioner rejser, det er 26 procent. På rejserne over Storebælt er antallet af rejser steget med 68.000 (1 pct.) til 5,7 millioner rejser. Omvendt er antallet af rejser vest for storebælt er faldet 1 pct. og det henfører DSB til den manglende forbindelse til Sønderborg pga. dæmningsbruddet og Svendborg-banen, hvor stationen er lukket for øjeblikket, mens der udgraves et kloster under stationen. Endelig så er antallet af internationale passagerer steget med 12 procent til 720.000.

Rettigheden er i perioden steget med 6,9 procent til 89,6 procent og det skyldes den nye køreplan med længere rejsetider.

S-tog
I de københavnske S-toge er der blevet bedre plads, antallet af passagerer er faldet med 1,7 millioner, men det henfører DSB til at Lille Nord (strækningen Hillerød - Helsingør) ikke længere drives af DSB S-tog men af Lokalbanen, hvis man korrigerer for dette, så er faldet 1 procent. Men antallet af passagerer på Køge Bugt banen er steget efter ombygningen. Rettigheden på S-togene er steget med 3,7 procentpoint til 92,4 procent.

Overskudsgraden i DSB er faldet til 12,7 procent fra 2006 og egenkapitalforrentningen er faldet til 9,3, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end i 2006.

Kilde: DSB.

mandag, november 19, 2007

DSB's kontraktbetaling falder

Den store statsejede passagertogvirksomhed DSB vil henover de kommende år miste en del af den betaling, som DSB får for at køre den offentlige servicetrafik, altså den trafik som staten støtter og som skal sikre et minumum af togforbindelser regionalt og mellem landsdelene. Denne servicetrafik er fastlagt i en kontrakt mellem DSB og Transport- og Energiministeriet og det fremgår af kontrakten at DSB skal levere mere for den samme pris, den falder nemlig fra 4,3 milliarder 2005 til 3,3 milliarder i 2014.

Dermed kan overskuddet, som i 2006 var på over en milliard kroner, falde til 600 millioner i 2007 men Jyllandspostens beregninger viser at resultatet kan komme ned på omkring 200 millioner kroner, hvis der enten ikke effektiviseres eller kommer flere passagerer eller DSB kan vokse på andre områder (som f.eks. busdrift) eller i udlandet.

Det er værd at bemærke, at staten alene i 2006 trak 775 millioner kroner ud i udbytte, så den reelle forskel på statens nettobetaling til DSB er på omkring 225 millioner i 2006.

Kilde: Epn.dk.

København - Hamborg på 1 time og 15 minutter

Handelskammer Hamborg har en vision om at binde København og Hamborg sammen med magnettog, der svæver i et magnetfelt mellem tog og skinner (læs meget mere om Maglev-tog hos Wikipedia). Dermed kan turen gøres på kun 1 time og et kvarter.

Men magnettog kræver dels en helt ny infrastruktur, da de ikke kan køre på de eksisterende spor og kvalitetschef hos DSB Georg Bentzen forklarer da også til Ingeniøren:

Det er teknisk muligt at lave en højhastighedsforbindelse, men jeg er meget skeptisk over for om det her projekt bliver en realitet før om 50 år. Det kræver jo en total ny infrastruktur i både Danmark og Tyskland.
Forslaget er kommet i den danske debat fordi Næstved Erhvervsråd under et besøg hos sine hamborgske kollegaer var ved at falde ned af stolene, da forslaget blev nævnt og særligt fordi toget kunne få et stop i Næstved, der dermed kun vil få 17 minutter til København og en lile time til Hamborg.

Det er point for kreativiteten i visionen. Men toget kommer ikke til at standse i Næstved.

Kilder: DR P4 Sjælland og Ing.dk.

torsdag, november 15, 2007

Stigende indtægter på Øresundsbroen

Forbindelsen over Øresund er ved at blive en god forretning for Øresundsbro Konsortiet, som ejer broen. I perioden januar til september 2007 var der et underskud på 13 millioner og det skyldes at antallet af biler steg med 18 procent, således at der nu kører omkring 18.700 biler over sundet hver dag. Pendlerne står for 34 procent af trafikken. Men antallet af togpassagerer er steget med 25 procent til 7,1 millioner rejsende i perioden.

For hele året regner Øresundsbro Konsortiet et underskud på 88 millioner kroner.

Kilde: Øresundsbro Konsortiet.

fredag, november 09, 2007

Klagesag afvist

Klagenævntet for Udbud har afvist den klage som SJ tidligere har indgivet mod Trafikstyrelsen for at give DSBFirst trafikken på Kystbanen og over Øresund. Tidligere har Arriva droppet sin klage og nu er kontrakten mellem Trafikstyrelsen og DSBFirst klar på den danske side, men i Sverige har SJ fortsat en klage liggende, som først forventes behandlet af Kammarretten i november, SJ's klage er tidligere blevet afvist af Länsretten. For Trafikstyrelsen er der tale om en stor lettelse fortæller direktør i Trafikstyrelsen, Per Jacobsen:
I Trafikstyrelsen har vi gennem en lang periode arbejdet meget seriøst på at tilrettelægge et udbud af høj kvalitet og med høj grad af konkurrence til gavn for passagererne. Det har været en meget stor og meget kompliceret udbudsforretning, og jeg opfatter Klagenævnets afvisning af alle klagesager som et klart tegn på kvalitet i arbejdet med udbuddet.

Det er selvfølgelig et firmas ret at klage over et tabt udbud, men her viser det sig mere som et drilleri overfor DSB, der på redeligvis har vundet udbudet sammen First Group.

Kilde: Trafikstyrelsen.

Eltog?

I dag er det kun strækningerne fra København til Fredericia og videre mod Padborg og Sønderborg der er elektrificeret og så er der placeret ganske få master ved Århus H. Det svarer til omkring 31 procent af det danske jernbanenet. Det er allerede besluttet, at banen fra Ringsted til Rødby bliver elektrificeret, når broen over Femern Bælt bygges. Men nu er elektrificeringen på vej tilbage til den politiske dagsorden. Det fortæller Ingeniøren.dk.

Et flertal bestående af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti positive. På denne baggrund siger Transportminister Jakob Axel Nielsen:
Lad os overveje - uanset hvem der vinder magten - at få udbredt elektrificeringen af banen af hensyn til miljøet og for at få nogle bedre tog. Der er bestemt nogle store ulemper, eksempelvis fordi det er meget dyrt, men der vil være store fordele, i takt med at vi ovre i energiministeriet får skabt mere og mere vedvarende energi, som ville være i stand til at forsyne banen.
En elektrificering af f.eks. banen fra Fredericia til Århus H og måske videre til Aalborg og Frederikshavn vil betyde fordele for godstogene, da Railion og de øvrige operatører ikke skal skifte fra diesellokomotiv til ellokomotiv ved Fredericia. Samtidig vil DSB have mulighed for at indsætte el-tog hele vejen. Men da der ikke i lang tid har været politisk vilje til at investere i en elektrificering, så har DSB investeret i IC4, der kører på diesel.

Kilde: Ingeniøren.

torsdag, november 08, 2007

Kommercielle priser hos DSB

Tidligere har man stort set altid vidst, hvad en togbillet på en given strækning kostede, men nu tager DSB endnu et skridt væk fra en gennemsigtig prisstruktur og nærmer sig dermed flyselskabernes komplekse priser.

Konceptet, der præsenteres 13. november erstatter en række af de eksisterende DSB Orange tilbud og betyder at jo tidligere man bestiller billetten og jo mere skævt tidspunkt man vil rejse på, jo billigere bliver det. Priserne kommer kun til at gælde et begrænset antal billetter og skal drive mere trafik ind på DSB's hjemmeside, hvor man håber at kunderne vil købe en dyrere billet, forklarer brandmanag i DSB Marketing, Jørgen Michael Rasmussen:
Ekstraordinært lave priser trækker kunden ind på DSB's hjemmeside. Måske er der ikke flere lavprisbilletter tilbage de dage, kunden kan rejse. Men nu er han eller hun kommet ind på bestillingssiden og vælger måske en anden afgang, selvom prisen er højere end annonceret på plakaterne. Det er den samme metode, som mange af flyselskaberne bruger med stor succes.
Priserne kan komme meget langt ned:

København H-Aalborg fra 154 kroner. Normalpris: 358 kr.
København H-Århus fra 139 kr. Normalpris: 322 kr.
København H-Odense fra 106 kr. Normalpris: 238 kr.

Der er ingen grund til at få gode idéer fra flyselskaberne. Det er næsten umuligt at finde en almindelig pris på en flybillet i vore dage. Der går formentlig heller ikke lang tid før DSB lancerer et loyalitetsprogram, som SAS Eurobonus eller SJ Prio.
Kilde: DSB.

Døgnåbent i Taulov

På Kombiterminalen i Taulov stiger antallet af enheder, som skal lastes til og fra jernbanevogne, f.eks. til togene mellem Danmark og Italien. Derfor holder terminalen nu åbent hele døgnet på hverdage.

Denne udvidelse viser, at gods på bane har en fremtid. Nu skal politikerne blive enige om den fremtidige organisering af kombiterminalerne.

Kilde og Foto: Railion.

Sundhedstjek af skinnerne

Banedanmark har lejet en hollandsk målevogn, der i løbet af november vil køre hele det danske skinnenet igennem for at give Banedanmark et værktøj til at prioritere vedligeholdelsesarbejdet i 2008. Målevognen kører efter følgende plan:

7. november, Sønderjylland
8. november, Midtjylland
9. november, Nordjylland
10. november, Vestjylland
11. - 12. november, Fyn
13. - 15. november, Sjælland
17. - 19- november, S-banen
20. november, Hovedstrækning til Padborg.Hovedbanerne skal måles 4 gange om året. Herudover skal regionalbanerne måles to gange årligt og lokalbanerne en gang om året. S-banen måles 3 gange om året. Sektionschef for spor Klaus Bergman forklarer:

Vi har valgt at lave en kampagne, der dækker det meste af jernbanen, fordi det giver os mulighed for at få så meget ud af udstyret som muligt. Vi har nemlig til denne måling lejet en hollandsk maskine, der er meget præcis, særligt med hensyn til sporvidden, og som samtidig kan måle køreledningsanlægget.
Hvis målevogenen finder fejl, så har Banedanmark banearbejdere klar til at udbedre dem hurtigst muligt.

Kilde: Banedanmark.

Med bro til Tyskland via Rødby og Gedser

Selvom broen over Femern Bælt til Tyskland endnu ikke er vedtaget i Folketinget, så er folketingspolitikerne kreative med nye forslag til broer. Det er Venstres folketingsmedlem Karten Nonbo, som forestiller sig, at man efter byggeriet of broen over Femern Bælt går i gang med en bro fra Gedser til Warnemünde.

Forslaget bakkes op af Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentsen:
Vi skal først og fremmest bygge Femern-forbindelsen fra Rødbyhavn, så vi kan få meget mere gods til Europa ad den vej. Men jeg er enig i, at der meget vel kan blive behov for en forbindelse til Berlin via Gedser, men det ligger mange år ud i fremtiden.

Mon ikke der er tale om en gratis omgang for Venstre? Den forbindelse bliver nok ikke klar i min levetid. Læs evt. også kommentaren Vej til dig og Vej til mig på Dansk Politik.


Kilde: DR P4 Sjælland.

Næsten 30 pct. dyrere at tage bussen

Siden den nuværende borgerlige regering kom til i 2001 er priserne for at tage den kollektive transport steget med næsten 30 procent. I mens er forbrugerprisindekset kun steget med 11 procent. Det viser en ny undersøgelse fra AE-Rådet.

I Berlinske Tidende forklarer Movia, der driver busser i Østdanmark, stigningen bl.a. med at regeringen i 2004 fjernede et særligt tilskud på 400 millioner årligt til lavere billetpriser. De 400 millioner blev i stedet anvendt til at renovere skinner med.

Socialdemokraterne har i valgkampen forslået, at reducere priserne i bus og tog med 25 procent. Regeringen har indført et takstloft, så taksterne kun med 3 procent til næste år.

Der er tydelig forskel på, hvilke partier der prioriterer de 44 procent af de danske husstande, der ikke har bil.

Kilde: AE Rådet.

lørdag, november 03, 2007

Fogh, Jensen og 5. spor

Valgkampen fortsætter og de lokale folketingskandidater gør deres for at få trafikinvesteringer til deres område eller undgå det tilsvarende. Tejs Laustsen Jensen, der er socialdemokratisk folketingskandidat i Greve/Solrød har taget en anden lokal kandidat, Anders Fogh Rasmussen, under armen og taget til Karlstrup Skov, hvor det er planen, at banen fra København til Ringsted, via Køge, skal gå igennem:Jeg er her ganske uenig med min gamle ven, Tejs. Nyanlægget er helt nødvendigt for udviklingen af jernbanen i Danmark. Det er kun med nyanlægget, at vi får det nødvendige kapacitetsløft til jernbanen.

Men hvad mener statsministeren egentlig? Det Konservative Folkeparti vil droppe undersøgelsen af det 5. spor, mens venstres trafikordfører Flemming Damgaard Larsen vil have udvidet banen ved Roskilde og måske en tunnel til Amager.

Trafikpolitik: Bompenge og lavere priser i bus og tog

Den socialdemokratiske folketingskandidat i København Jacob Bjerregaard har lavet en ganske finurlig beskrivelse af problemerne med trafikken i København:

torsdag, november 01, 2007

Mere om Ny Alliances trafikpolitik

Jeg har tidligere skrevet om Ny Alliances trafikpolitiske visioner og nu har partiet lanceret endnu et trafikpolitisk udspil. I dette udspil kan man finde følgende linjer om jernbanen:
At gennemsnitstransporttiden for offentligtransport gennem de sidste 50 år ikke er faldet markant i Danmark er helt uacceptabelt, når man ser hvad der har kunnet lade sig gøre i andre lande. Danmark har brug for en investeringsplan i jernbanenettet.
Resten handler om veje, biler og cykler.

Når man tænker på, at 44 pct. af de danske husstande ikke har bil, så handler meget lidt af valgkampen om de nødvendige investeringer i den kollektive transport. Ny Alliance vil hellere forbyde biler i bykernene end være med til at investere i den kollektive transport. Hvor står Ny Alliance f.eks. i spørgsmålet om udvidelsen af banen mellem København H og Ringsted?

Kilde: Ny Alliance.